قهوه سبز را می توان قهوه بو نداده یا رست نشده یا خام معنی کرد. به گونه ای که دانه خام قهوه را  آسیاب و سپس برای تهیه نوشیدنی از آن استفاده می کننددانه قهوه سبز به رنگ سبز است و تلخی آن نیز از قهوه رست شده بیشتر است.

انواع دان قهوه خام (عربیکا و روبوستا):

مکزیک سوماتراویتنامکلمبیابرزیل چریاوگاندا و دیگر دان های مورد نیاز