میکس 80% قهوه عربیکا و 20% قهوه روبوستا تام کینز
بدون دیفکت و شکستگی دان ها
رُست تازه و کیفیت بی نظیر
از مزرعه تا فنجان همراه شماییم

پیام بگذارید